اطلاعات بيشتر
دما : 3.9 C   رطوبت : 44 %
حداکثر : 12 C   حداقل : -3 C