اطلاعات بيشتر
دما : 5.1 C   رطوبت : 4 %
حداکثر : 14 C   حداقل : 0 C